Manuál k software PMD DIGI V9.x

Seznam aktualizací :

 • Pracovní verze : 12.12.2013
 • Kompletní beta verze : 20.2.2014, platná pro verzi SW 9.6.4. Vzhledem ke složitosti ještě předpokládám korekci terminologie.
             PMD DIGI

Stránka je připravená pro přímý tisk ! Nadbytečné objekty budou vynechány.


Tip pro úsporný tisk : stránka již obsahuje příkazy pro správné stránkování na tiskárně. V případě, že si budete chtít vytisknout aktualizaci návodu, proveďte tisk/export této stránky do PDF souboru a vytiskněte si jen opravené a doplněné stránky (čísla uvedu při aktualizaci). Testováno s PDFCreator 1.7.2


Vzhledem k tomu, že se jedná o finální verzi software s tímto procesorem, pokusím se pro začátek sjednotit terminologii.Samozřejmě předpokládám další drobné úpravy, ale základní funkce jako takové už přidávat nelze. Procesor je plný až do posledního bitu. Verze 10.x už bude v novém procesoru, lépe řečeno v modulu, který se zasune na pozici původního procesoru.


DŮLEŽITÉ POJMY


 • MODUL RDU™ - doplněk pro detektor PMD DIGI, který při použití dvojité cívky umí rozlišovat mezi barevnými a železnými kovy stejně jako VLF IB detektory
 • SOIL BALANCE - alternativa známé funkce GROUND BALANCE. Vyvážení/potlačení vlivu země.
 • SUPERGLOBÁNLÍ PARAMETRY - parametry a fuknce, které jsou společné pro všechny PROFILY a DETEKČNÍ MÓDY. Patří sem hlavně ochrany akumulátorů a zdrojů.
 • GLOBÁLNÍ PARAMETRY - parametry a funkce, které se nemění při přepínaní jednotlivých DETEKČNÍCH MÓDŮ. Patří sem hlavně nastavení časování pulsů, t.j. kalibrace detektoru pro konkrétní cívku.
 • LOKÁLNÍ PARAMETRY - parametry a funkce, které lze nastavit individuálně pro každý DETEKČNÍ MÓD. Patří sem hlavně nastavení a aktivace filtrů, zobrazení Target_ID apod. V rámci PROFILU mají společné GLOBÁLNÍ PARAMETRY.
 • PROFIL - Detektor umožňuje nezávislé nastavení čtyř PROFILŮ. Každý PROFIL umožňuje nastavit společné GLOBÁLNÍ PARAMETRY, v rámci jednoho PROFILU lze potom aktivovat až 12 DETEKČNÍCH MÓDŮ s vlastními LOKÁLNÍMI PARAMETRY. Profily jsou na displeji a v MENU označeny písmeny A,B,C,D. Přepíná se podržením tlačítka MODE, až naskočí nabídka PŘEPNOUT PROFIL.
 • DETEKČNÍ MÓD - konkrétní pracovní mód v rámci jednoho PROFILU s vlastními LOKÁLNÍMI PARAMETRY. Název DETEKČNÍHO MÓDU se vypisuje na displej v prvním řádku vlevo pomocí čtyř volitelných znaků. Dále se vypisuje jeho číslo za písmenem , které označuje PROFIL ve stejném řádku. Přepíná se krátkým stiskem tlačítka MODE.
 • Signalizace nálezu - signalizací nálezu je myšlena tónová signalizace, stav LCD displeje zůstává většinou beze změny (kromě funkcí jako Target_ID, SCAN apod.)
 • Značka filtru - písmeno, které označuje konkrétní filtr
 • Aktivní filtr = zapnutý filtr (ON). Neaktivní filtr = vypnutý filtr (OFF). Filtry lze libovolně kombinovat pro každý detekční mód, nastavení ( ON/OFF ) se provádí pomocí MENU -» FILTRY -» DISC+RDU_FILTRY.
 • Příznak filtru - příznak filtru je nastaven, t.j. příznak je aktivní, pokud je samotný filtr aktivní a výsledek jeho výpočtu pozitivní. V opačném případě se příznak vynuluje, t.j. příznak není aktivní. Příznak je samozřejmě trvale vynulován při vypnutém (neaktivním) filtru .
 • Typ filtru - v závislosti na typu filtru dojde při aktivním příznaku filtru buď k potlačení signalizace - filtry typu REJECT, nebo naopak signalizaci nálezu bez ohledu na aktivitu filtrů REJECT - filtry typu ACCEPT, které mají vyšší prioritu.
 • REJECT filtry ( typ R- ) - aktivní příznak filtru má negativní ( záporný ) vliv na signalizaci nálezu. Způsobí potlačení signalizace nálezu, pokud není aktivní žádný z příznaků filtrů typu ACCEPT s vyšší prioritou. Aktivní příznak filtru je znak x
 • ACCEPT filtry ( typ A+ ) - aktivní příznak filtru má pozitivní ( kladný ) vliv na signalizaci nálezu. Způsobí signalizaci nálezu bez ohledu na příznaky filtrů typu REJECT, t.j. mají vyšší prioritu. Aktivní příznak filtru je znak +

PARAMETRY, FUNKCE A SOUVISLOSTI
Zkratky přednastavených DETEKČNÍCH MÓDŮ


 • ALLM: all metal, detekuje všechny kovy
 • PINP: pin point, zaměření nálezu podle výšky tónu
 • SCAN: scanner, grafické zobrazení síly signálu
 • DIR1: diskriminační mód 1 pro eliminaci drobného šrotu
 • DIR2: diskriminační mód 2 pro hledání mědi, stříbra, zlata, hliníku
 • FULL: all metal mód se zobrazením všech měřených veličin
 • TEST: testmode pro nastavení diskriminačních filtrů
 • PWRT: power test pro nastavení parametrů ochran zdrojů
 • RDU1: mód pro testy modulu RDU
 • RDU2: mód pro testy modulu RDU

Funkce jednotlivých tlačítek


 • MENU: nastavení parametrů detektoru (viz Menu)
 • MODE: přepínání jednotlivých pracovních módů a profilů
 • POWER: zapnutí a vypnutí detektoru
 • NEXT/ENTER: uložení parametrů. Funkce BACKUP je z nedostatku místa dočasně zrušena.
 • BACK/CAL: kalibrace detektoru. Pokud budete držet toto tlačítko při zapnutí detektoru, aktivuje se funkce TEST FREKVENCE PULSŮ včetně možnosti nastavení offsetu frekvence.
 • VOL: hlasitost tónů, nastavuje se pomocí UP/DOWN, ukončuje ENTER nebo VOL
 • UP/DOWN:
  • změna parametrů nebo zapnutí a vypnutí funkce
  • UP slouží i ke vstupu do nastavení TR-HOLD (popř. dalších souvisejících parametrů)
  • UP slouží i k nastavení parametrů spuštěných funkcí (VCO, SCAN atd.)

Alternativní funkce jednotlivých tlačítek v EDITORU

 • UP/DOWN : Změna znaku
 • ENTER : Skok na další znak
 • CAL : Návrat na začátek řádku
 • MODE : Skok na další položku-název-popis
 • MENU : Konec editace

=== POLOŽKY V MENU ===


PARAMETRY

 • ČASOVÁNÍ PULSŮ
  V hranatých závorkách [] je uveden přibližný výpočet reálného času v us. Přímá editace v us není zatím aplikovaná kvůli ušetření místa v paměti procesoru.
  • Primární puls [ x 20us (10us) ] - šířka primárního pulsu. Hodnota 10us platí v módu 750Hz a BLACK SAND.
  • Offset frekvence - offset frekvence primárních pulsů. Hodnota 10 odpovídá přesně kmitočtu 450Hz, popř. 750Hz. Tato hodnota minimalizuje interference se síťovým kmitočtem 50Hz.
  • Relaxační doba cívky (RT) [3us + RT x 3us ] - Relax Time, doba trvání relaxačního "kolena" cívky
  • Šířka DETekčního pulsu [ x 0.8us ] - nastavení šířky pulsu určeného k základní detekci kovu. Pro různé kovy se optimální šířka liší a je nutno respektovat i následné nastavení DIR a MER.
  • DIR pauza [ x 0.8us ] - pauza mezi detekčním a DIR pulsem, větší pauza = menší citlivost DIR na špatně vodivé kovy, t.j. větší potlačení železa a alobalu
  • Šířka DIR pulsu [ x 0.8us ] - nastavení šířky pulsu určeného k měření kovů se špatnou vodivostí (železný šrot,alobal)
  • MER pauza [ x 0.8us ] - pauza mezi DIR a MER pulsem, větší pauza = menší citlivost MER na slitiny kovů s menší vodivostí než čisté barevné kovy
  • Šířka MER pulsu [ x 0.8us ] - nastavení šířky pulsu určeného k měření slitin a kovů s dobrou vodivostí
  • Integrační pauza [ 50us + IP x 10us ] - pauza mezi přímou a inverzní integrací(referencí)
  • Délka paketu - počet integračních kroků na jedno měření. Při vyšším čísle roste odolnost proti rušení a citlivost, ale roste i spotřeba a pravděpodobnost saturace integrátorů a problémy s nastavením trimru PBI.
  • Měřící bod TargetID - parametr měření Target ID. Slouží k úpravě rozsahu hodnot TargetID. Pokud nastavíte vyšší hodnotu, bude potřeba více přiblížit cívku k nálezu, výsledky budou přesnější, ale interval hodnot TargetID se rozšíří. Při měření TargetID je nutno nejprve přesně lokalizovat nález (vodorovný pohyb cívky, křížové zaměření), následně použít svislý pohyb cívky pro změření TargetId. Pokud jsou výsledky velmi rozdílné, bývá to způsobeno přítomností více kovů v dosahu cívky nebo rozkladem slitiny vlivem koroze (= většinou klasické smetiště v dosahu dnešní civilizace).
 • GLOBÁLNÍ PARAMETRY
  • LCD refresh rate - opakovací frekvence výpisu numerických hodnot na LCD displej, zlepšuje čitelnost LCD při rychlých změnách údaje (displej může být pomalejší než změny, hlavně při nízkých teplotách.)
  • Základní tón frq - frekvence základního tónu detekce
  • TargetID tón frq - frekvence tónu pípnutí při určení TargetID
  • TargetID rozsah tonů - nastavení rozsahu tónů pro akustickou indikci TargetID
 • ZMĚŇ DET PROFIL - výběr hlavního PROFILU
 • THOLD + CITLIVOST
  • TR-HOLD - nastavení threshold, základní práh signalizace
  • CITLIVOST DET - nastavení citlivosti detekce. Hodnota 1 je minimální citlivost, hodnota 10 je maximální citlivost. Hrubé nastavení citlivosti lze provést pomocí switche JMP1 (GAIN)
  • CITLIVOST RDU - nastavení citlivosti modulu RDU

FUNKCE

 • FUNKCE MÓDU : xx - slouží k nastavení parametrů jednotlivých detekčních módů
  • Aktivní mód - aktivuje (zapne) daný detekční mód. Pokud detekční mód není aktivní (t.j. je vypnutý), je při volbě tlačítkem MODE přeskočen (toto pravidlo neplatí při přepínání módů v MENU). Jeho nastavení zůstává uloženo. Mód 1 nelze deaktivovat.
  • Target ID - zapne výpis numerické hodnoty TargetID
  • Target POPIS - zapne výpis textového popisu TargetID
  • Maximum BEEP - zapne pípnutí při dosažení maxima síly signálu DET. Lze využít pro rychlou lokalizaci nálezu nebo pro odhad tvaru (například u obruče pípe na hranách)
  • AM x VOLUME - zapne omezení hlasitosti amplitudové modulace tónu při AM tónové signalizaci. Maximum hlasitosti je omezeno nastavením VOLUME. Při vypnutí se používá celý rozsah hlasitosti
 • GLOBAL FUNKCE
  • Externí cívka - zapne externí budič cívky, určeno pro velkoplošné cívky
  • FAST TrHold - zrychlí reakci detektoru na kov, zhorší šumovou odolnost
  • Auto nulování - zapne automatické udržování "nuly" detektoru
  • Napětí aku v % - zapne výpis stavu akumulátorů v procentech. Nutno správně nastavit parametry Hi accu a Low accu
  • LCD podsvit - zapne podsvícení LCD
  • HW verze UPD_8 - vypnout pro starší verzi DPS, než je UPD_8.
  • RS-232 TX DATA - zapne automatický výstup dat přes UART/RS232, mírně zpomalí detektor
  • Černý písek - speciální experimentální časování pro silně mineralizované půdy
  • Kmitočet 750Hz - vyšší frekvence prim. pulsů, užší primární pulsy. Může fungovat lépe v silně mineralizovaných půdách.
  • PWR mod menice - výkonový mód měniče MC34063, zvýší výkon zdroje
 • AKTIVACE OCHRAN
  • Automat. vypnutí - automatické vypnutí detektoru při delší nečinnosti
  • Ochrana aku - automatické vypnutí detektoru při vybití aku. Podrobněji viz NASTAVENÍ OCHRAN v dalším odstavci
  • Ochrana zdrojů - automatické vypnutí nebo zablokování detektoru při zkratu cívky či jiném přetížení. Podrobněji viz NASTAVENÍ OCHRAN v dalším odstavci
 • NASTAVENÍ OCHRAN
  • Hi accu - napětí plně nabitého akumulátoru při odpojené nabíječce. Například u nového olověného VRLA akumulátoru 12V je doporučená hodnota 12.8V (t.j. nikoliv 13.8V!), při stárnutí tato hodnota mírně klesá.
  • Low accu - napětí vybitého akumulátoru. Pokud je aktivní Ochrana aku, detektor se při tomto napětí vypne. Například u olověného VRLA akumulátoru 12V je doporučená mezní hodnota 10.5V
  • Upsu - minimální povolené napětí v bodě TP6. Pokud je aktivní Ochrana zdrojů, při nižší hodnotě se detektor automaticky vypne. Provozní hodnotu Upsu lze zjistit v módu PWRT, ochranný limit je asi o půl voltu méně.
  • Upp - minimální povolené napětí v bodě TP2. Pokud je aktivní Ochrana zdrojů, detektor se při nižším napětí zablokuje (detekce zkratu cívky). Provozní hodnotu Upp lze zjistit v módu PWRT, ochranný limit je asi o jeden až dva volty méně.
Pokud se detektor bude po aktivaci či změně nastavení ochran vypínat nebo blokovat i v běžném provozu, nebo dokonce nepůjde vůbec zapnout, zapněte jej při současném stisku tlačítka MENU. Detektor přejde přímo do MENU, ale ochrany budou dočasně vypnuté a můžete provést patřičné opravy či změny nastavení.

FILTRY

 • ZÁKLADNÍ FILTRY
  • Rychlost nulování - rychlost automatického nulování. Vyšší číslo znamená rychlejší nulování detektoru.
  • Stupeň fltr dat - stupeň filtrace dat. Vyšší číslo znamená lepší filtraci, ale pomalejší reakci detektoru (t.j. je nutný pomalejší pohyb cívky).
  • TR_HOLD filtr - stupeň filtrace prahu detekce. Počet měření, při kterých musí být překročena nastavená hodnota TR-HOLD, aby došlo k signalizaci nálezu. Odstraňuje falešné signály, ale při testech v rušení (např. uvnitř domu) výrazně snižuje citlivost detektoru.
  • Offset kalibrace - počet dílků páskových indikátorů zobrazených po vynulování detektoru. Lze využít k orientační kontrole správné kalibrace detektoru, několik dílků musí být viditelných i bez přítomnosti nálezu.
 • DISC+RDU FILTRY (v závorce je uveden typ filtru)
  • D.I.R. filtr ( typ R- ) - Deep Iron Reject. Filtr pro kovy s nízkou vodivostí a drobný železný šrot.
  • Notch filtr ( typ R- ) - Filtr pro kovy se střední vodivostí, t.j. hlavně pro železo.
  • SMART filtr ( typ R- ) - Filtr pro kovy s vysokou vodivostí.
  • Aktivace RDU - aktivuje modul RDU (pokud je osazený). Pokud máte modul osazený, ale nepoužíváte dvojitou cívku, nastavte OFF.
  • RDU Fe filtr ( typ R- ) - Aktivuje potlačení (reject) železa pomocí modulu RDU. Nutno použít dvojitou cívku.
  • RDU Nonfe filtr ( typ A+ ) - Aktivuje indikaci přítomnosti (accept) barevného kovu pomocí modulu RDU. Filtr je nezávislý na filtru RDU Fe a má přednost, t.j. při indikaci přítomnosti železa i barevného kovu bude signalizován nález. Nutno použít dvojitou cívku.
 • DISC PARAMETRY
  • DIR limit v % - filtr porovnává poměr síly signálu DET÷DIR a DIR÷(3xMER). Výsledkem je korigovaný poměr v procentech, přičemž shoda znamená 0%, poloviční výchylka DIR vůči DET (popř. MER vůči DIR) je -50% (záporný poměr 50%), čtvrtinová výchylka znamená -75% atd. Pokud libovolný záporný poměr překročí nastavenou hodnotu DIR LIMIT, je nález vyhodnocen jako šrot (t.j. aktivuje se příznak filtru D.I.R.). Libovolný kladný poměr znamená automaticky deaktivaci příznaku D.I.R.
  • NOTCH šířka v % - filtr porovnává poměr síly signálu DET÷DIR stejně, jako předchozí filtr. Důležitá je pouze absolutní hodnota korigovaného poměru, znaménko nehraje roli. Pokud je hodnota korigovaného poměru nižší než hodnota NOTCH ŠÍŘKA (t.j. vodivost nálezu je uvnitř nastaveného intervalu shody se železem), aktivuje se příznak Notch filtr.
  • SMART_limit - Algoritmus SMART filtru porovnává výsledek rovnice (DIR÷SMART_limit + MER) s hodnotou DET a pokud je vyšší, aktivuje se příznak SMART filtru. Hodnotu SMART_limit nutno zjistit experimentálně.
 • RDU PARAMETRY
  • RDU packet lngth - délka RDU paketu. Počet integračních kroků na jedno měření.
  • RDU noise fltr - filtr šumu RDU. Vyšší číslo znamená lepší filtraci, ale pomalejší reakci detektoru (t.j. je nutný pomalejší pohyb cívky).
  • RDU ATZR SPEED - rychlost automatického nulování modulu RDU. Vyšší číslo znamená rychlejší nulování.
  • NONFE pulse delay - pozice NonFe měřícího pulsu (detekce barevných kovů). Různé slitiny či barevné kovy mají svoje vlastní optima, nutno vyzkoušet kompromis pro nejlepší citlivost.
  • FE pulse delay - pozice Fe měřícího pulsu (detekce železa). Vyšší hodnota zvyšuje spotřebu, příliš nízká hodnota už může dávat falešné výsledky.

DISPLEJ, TÓNY, SYSTEM

 • LCD + TÓNY
  • 2. řádek
   • INFO ŘÁDEK - výpis inforamcí, jako je aktivita filtrů, výpis Target NAME atd.
   • SCANNER - aktivuje scanner, nastavení řádků 3. a 4. tím pádem nemá význam
   • SÍLA DET - síla signálu DETEKCE
   • SÍLA DIR - síla signálu DIR
   • SÍLA MER - síla signálu MER
   • DIR INFO - informace o DIR filtru. Určeno pro jeho nastavení.
   • SOIL BAL+- - SOIL BALANCE info.
   • TRHLD INFO - síla signálu TR_HOLD
   • ATZR INFO - výpis informací z registrů automatického nulování. Jen pro testovací účely.
   • Upp INFO - výpis napětí Upp, t.j. napětí výkonového budiče cívky.
   • INFO BITY - výpis stavových bitů detektoru - viz konec stránky.
   • RDU Fe +- - modul RDU. Indikace železného kovu
   • RDU NFe +- - modul RDU. Indikace barevného kovu
  • 3. řádek
   • SÍLA DET - síla signálu DETEKCE
   • SÍLA DIR - síla signálu DIR
   • SÍLA MER - síla signálu MER
   • TRHLD INFO - síla signálu TR_HOLD
   • DIR INFO - informace o DIR filtru. Určeno pro jeho nastavení.
   • NOTCH INFO - informace o NOTCH filtru. Určeno pro jeho nastavení.
   • SMART INFO - informace o SMART filtru. Určeno pro jeho nastavení.
   • AKU INFO - výpis napětí akumulátoru.
   • Upsu INFO - výpis napětí měniče napětí pro budič cívky, nastavuje se trimrem RP3. Hodnota se může lišit od hodnoty změřené multimetrem v bodě TP6, jedná se o okamžitou hodnotu v okamžiku ukončení primárního pulsu.
   • RDU Fe +- - modul RDU. Indikace železného kovu
   • RDU NFe +- - modul RDU. Indikace barevného kovu
   • SOIL INFO - SOIL BALANCE info.
   • Test Fe - modul RDU. Síla signálu Fe nezávisle na AUTO GB KALIBRACI
   • Test NonFe - modul RDU. Síla signálu NonFe nezávisle na AUTO GB KALIBRACI
  • 4. řádek - stejné možnosti jako řádek 3.
  • Tóny
   • ZAKLAD.TON - jednoduchý tón, kmitočet lze nastavit v parametru Základní tón frq
   • TARGET_ID - výška tónu podle hodnoty TargetID
   • POMALY VCO - VCO, měnící se kmitočet tónu podle síly signálu TRH, filtrovaný
   • DIR TÓNY - výška tónu podle stavu DIR filtru
   • NOTCH TÓNY - výška tónu podle stavu NOTCH filtru
   • SMART TÓNY - výška tónu podle stavu SMART filtru
   • ZADNY TON - tónová indikace vypnuta
   • RYCHLY VCO - VCO, měnící se kmitočet tónu podle síly signálu DET, bez filtrace
   • RYCHLÝ AM - měnící se hlasitost tónu podle síly signálu DET, bez filtrace
   • NEPOUŽITO
   • TRVALÝ AM - trvalý tón s proměnnou hlasitostí podle síly signálu TRH
   • TRVALÝ VCO+AM - kombinace trvalé AM a VCO
   • RDU TÓNY - tóny podle RDU filtrů
 • EDITACE NÁZVŮ
  • Názvy módů - editace názvů pracovních módů
  • Názvy TargetID - editace názvů TargetID
  • Názvy RDU TargetID - editace názvů TargetID při aktivaci RDU filtru
  • OVLÁDÁNÍ EDITORU:

   • UP/DOWN : Změna znaku
   • ENTER : Skok na další znak
   • CAL : Návrat na začátek řádku
   • MODE : Skok na další položku-název-popis
   • MENU : Konec editace
 • APLIKACE
  • PPULS SCOPE - orientační osciloskop primárního pulsu, kontrola kompenzace cívky
  • INTEGR SCOPE - osciloskop integrace
  • COIL ANALYSER - analyzátor jednoduché cívky
  • RDU COMP SCOPE - analyzátor dvojité cívky pro modul RDU
 • SYSTEM
  • SOFTWARE INFO - výpis verze software.
  • MEMORY DEBUG - výpis obsahu paměti. Pouze pro testovací účely.
  • FORMAT EEPROM - přepis EEPROM výchozím nastavením.

=== APLIKACE ===OSCILOSKOP PRIMÁRNÍHO PULSU


 • Stupnice je zobrazena přímo v mikrosekundách. Tlačítkem NEXT/ENTER lze přepnout na jemnější časové rozlišení.
 • V pravém dolním rohu je výpis nastavené šířky PP (primární puls). Šířku PP lze měnit pomocí tlačítek UP a DOWN, automaticky se uloží do EEPROM.
 • V pravém horní rohu se vypisuje zatížení měniče (100% odpovídá přibližně spotřebě 12V/600mA), v případě POWER módu se pouze vypíše zkratka PWR, omezení maxima spotřeby je vypnuté.

INTEGR SCOPE


 • Aplikace byla rozšířena o výpis parametru RT (relax time). Tento parametr lze přímo měnit pomocí tlačítek UP a DOWN, automaticky se uloží do EEPROM.
 • Aplikace byla rozšířena o kontrolu pracovního bodu integrátorů (ST). Nastavení bodu se mění trimrem PBI. Tento trimr opravdu není určený k tomu, aby se musel nastavovat extra pro každou cívku!
 • Aplikace byla rozšířena o výpis parametru SB (Soil Balance). Pokud pomocí tlačítek zvyšujete/snižujete parametr RT, nesmí se parametr SB měnit o více než desítky, jinak je parametr RT moc nízký (nebo je špatně zatlumená cívka). Stejně tak lze zkusit citlivost cívky na dotek ruky či mokré trávy. Nulovat lze tlačítkem CAL/BACK nebo automaticky při překročení hodnoty 999.
 • Aplikace byla rozšířena o výpis parametru NS (Noise Sensitivity). Tento parametr lze ovlivnit nastavením trimru PBI. Čím více se blíží nule, tím lépe dokážou integrátory potlačit stochastické (náhodné) rušení.

ANALYZÁTOR CÍVEK


V této aplikaci jsem zrušil čtvrtý řádek s výpisem hodnocení cívky. Bylo nepřesné a založené na příliš málo údajích a nahradil jsem ho parametrem RxL. Ke svojí správné funkci potřebuje dodržení hodnot R2=2R2 a C4=4700uF, pro C4=3300u je chyba jen asi 10%. Výsledek charakterizuje výslednou účinnost cívky - t.j. jednak odběr cívky během budícího pulsu (vyzářený výkon, který je závislý jak na odporu cívky, tak její indukčnosti), jednak citlivost cívky při příjmu(ta závisí hlavně na indukčnosti). Ideální stav cívky je naznačený svislou čárkou ve středu řádku. Záporné znaménko znamená větší odběr cívky(vyzářený výkon), ale menší citlivost při příjmu. Kladné znaménko opak, t.j. menší výkon, ale větší citlivost. Některé cívky mají například velmi krátký čas RT, ale podle parametru RxL budou mít velkou spotřebu a přitom relativně malou citlivost. Rozumná tolerance je maximálně dva mínusy či plusy.


RDU SCOPE


Pro kompenzaci dvojité cívky je připravená aplikace RDU SCOPE, která slouží ke kompletnímu nastavení cívky. Modul RDU navíc obsahuje automatickou kalibraci, takže samotné nastavení spočívá v podstatě v nastavení dvou "čárek" - číslo 1 a 2 - do středu displeje na hodnotu 6 (přípustné je i 5 a 7) pomocí mechanické deformace (samozřejmě vhodně navinuté) dvojité cívky. Cívky musí být předem impregnované lakem a přilepené páskou k podložce, jinak budete mít pocit, že to prostě nejde. Správná kompenzace dvojité cívky je tak citlivá na mechanický posun, že stačí pohyb přívodního vodiče k cívce o pár milimetrů a kompenzace se dostane mimo rozsah. Že to po zalití opět ujede je bohužel věc téměř jistá, ale naštěstí není problém pomocí malých feritů cívku dostat opět do normálu. Chce to trpělivost, ovšem výsledek stojí za to, profi výrobek s podobnými parametry stojí přes 100 kKč.

Vlevo na obrázku je kompenzovaná cívka včetně číslovaní jednotlivých "čárek", vpravo jeden možný stav bez kompenzace

Modul RDU              Modul RDU

Význam jednotlivých "čárek" (viz červená čísla, v obdélníku je naznačena vazba mezi jednotlivými údaji):

 • 1,2 - samotná mechanická kompenzace cívky. Hodnoty musí být v intervalu 5 až 7.
 • 3 - orientační tlumení RDU cívky. Lze ovlivnit nastavení trimru COIL COMP na modulu RDU, nicméně v praxi je tato hodnota dána spíš celkovým provedením cívky, tloušťkou použitých drátů, zalévací hmotou atd.
 • 4 - tento parametr si nastaví na hodnotu 6 a následně zapamatuje automatika po stisku tlačítka ZERO/BACK. Parametr 215 je výsledná korekční hodnota po skončení automatické kalibrace a měla by být v rozsahu 10-240. Je možná manuální korekce pomocí tlačítek UP, DOWN.
 • 5 - po provedení předchozího bodu nastavte trimrem OFFSET NFE v pravém horním rohu modulu RDU na hodnotu 6 (viz následující obrázek)

Nikdy vodivě nespojujte (jakékoliv) vývody vysílací a RDU cívky, jsou na rozdílných potenciálech a můžete i přes použité ochrany zničit LM318 na modulu RDU!=== ZÁKLADNÍ NASTAVENÍ DETEKTORU ===


Krok 1. - kontrola důležitých napětí


Zkontrolujte napětí v nejdůležitějších bodech detektoru. Musí být připojená cívka. Pokud budou mimo toleranci, je někde chyba !

 • TP6: Toto napětí definuje základní výkon detektoru, ale samozřejmě i spotřebu. Doporučená hodnota je 18V.
 • TP11: V tomto bodě musí být napětí minimálně o 3V větší než v bodě TP6.
 • TP17: V tomto bodě musí být minimálně 7V, doporučeno je alespoň 9V, jinak může kolísat podsvícení displeje. Pokud je napětí menší než 9V, zapojte switch JMP5.
 • TP9: V tomto bodě musí být stabilních 5V ±0.1V
 • TP9: V tomto bodě musí být stabilních 8V ±0.1V
 • TP1: V tomto bodě musí být 16.5V ±0.3V. Změnou hodnoty odporu R6 (snížením na 5K1, popř. 4K7)lze toto napětí upravit na 14-15V, pokud použité CMOS obvody 4066 a 4052 nemají povolené vyšší napájecí napětí než 15V. Tady záleží na výrobci.
 • TP10: V tomto bodě musí být 8.4V ±0.3V
 • PIN 14-OZ3: Na tomto pinu musí být napětí v rozsahu 5-10V. Pokud je napětí mimo toleranci, zkuste snížit hodnotu odporu R29.

Pokud máte DPS verze UPD_8B a máte nastaveno v bodě TP6 napětí VĚTŠÍ než 18V, zrušte propojku bodů A SWP-1 a propojte body B. Snížíte tím zatížení VT1.


Krok 2. - Tlumení cívky


Verze 9.x vyžaduje pro správnou funkci kritické tlumení cívky. Provoz přetlumené cívky není až zas tak velký problém, provoz cívky s překmitem způsobí nežádoucí nárůst citlivosti detektoru na přiblížení cívky k zemi !


KALIBRACE POMOCÍ OSCILOSKOPU PRIMÁRNÍHO PULSU


Spusťe aplikaci PPULS SCOPE a pomocí tlumících odporů R59,R60,R10,R16 a popřípadě přidáním dalších nastavte doporučený průběh relaxační křivky. Používejte vždy minimálně dva odpory se stejnou hodnotou v serii (napěťové namáhání). Nedoporučuji nastavovat finální kalibraci pomocí trimru RP4 (snad jedině v případě použití kvalitního cermetového trimru), ten je určen jen na experimenty (mohl by časem způsobovat nestabilitu detektoru) !

                

KALIBRACE POMOCÍ ANALYZÁTORU CÍVEK


Spusťe aplikaci COIL ANALYSER a upravte tlumení cívky tak, aby se v řádku TLUMENÍ zobrazilo OK. Nastavení na hraně OK/PŘETLUMENO není na závadu, PŘEKMIT JE NEŽÁDOUCÍ. Poznamenejte si doporučenou minimální hodnotu RT.

                

Krok 3. - Nastavení PBI


 1. Spusťe aplikaci INTEGR SCOPE.
 2. Pomocí tlačítek UP/DOWN nastavte doporučenou minimální hodnotu RT.
 3. Nastavte trimr PBI tak, aby se v položce ST zobrazilo OK. Pokud to nejde, nebo je nastavení nestabilní, zvyšte hodnotu RT.
 4. Tlačítkem BACK/CAL vynulujte hodnotu SB
 5. Pomocí tlačítka UP zvyšte hodnotu RT o 1 a sledujte změnu hodnoty SB (Soil Balance). Pokud se změní o více než desítky, opět ji vynulujte a tento bod zopakujte. Pokud je změna SB při zvýšení RT dostatečně nízká, nastavte předchozí hodnotu RT. Toto nastavení zajistí stabilitu detektoru při přiblížení cívky k zemi, mokré trávě atd. Můžete zkusit citlivost cívky třeba na přiblížení ruky.
 6. Úpravou nastavení trimru PBI se pokuste nastavit parametr NS (Noise Sensitivity) tak, aby se co nejvíce blížil hodnotě NULA. Je nutno dodržet parametr ST:OK. Pokud nula nastavit nejde, nevadí. Vliv tohoto parametru je minimální a projeví se hlavně v silném rušení.
                


=== KALIBRACE DISKRIMINACE ===


Před kalibrací se ujistěte, že cívka je správně vykompenzovaná a detektor je „zahřátý“ na pracovní teplotu. Použijte plastový stůl, alespoň 20m od „civilizace“, v žádném případě uvnitř budovy. Elektroniku, popř. akumulátor umístěte alespoň 1m od cívky.

Použité obrázky jsou illustrační (ze starší verze software).

DET - Nastavení maximální citlivosti DETEKCE - řádek označený písmenem "D"


Tady je potřeba si položit otázku, pro jaké kovy má být vlastně detektor nejcitlivější. Kalibrace diskriminace se provádí pomocí kousku rezavého železa, ale samozřejmě není účel nastavit nejvyšší citlivost právě pro železo. Pro začátek doporučuji ponechat nastavení hodnoty RT provedené v předchozím ZÁKLADNÍM NASTAVENÍ a měnit jen hodnotu Šířka DET pulsu. Oba parametry totiž přímo ovlivňují i funkci SOIL BALANCE, která slouží k potlačení vlivu mineralizované půdy (a která částečně funguje i jako filtr šrotu), a dále hodnota DET slouží jako reference pro potlačení železa a je nutno dodržet podmínku, že pro železo je hodnota DET stejná jako DIR - viz další bod.

DIR - rozlišení/potlačení železných předmětů - řádek označený písmenem "I"


Pomocí kusu rezavého železa (t.j. žádné kleště, nerezový plech atd. !!!) nastavte parametr DIR pauza a DIR sirka tak, aby indikovaná hodnota DIR byla stejná jako hodnota DET, popř. o pár procent menší. Pro alobal pak bude úroveň výrazně menší, pro barevné kovy větší.

PMD DIGI PMD DIGI PMD DIGI

MER - měření vodivosti, rozlišení čistých barevných kovů - řádek označený písmenem "M"


Parametr MER pauza a MER sirka nastavte se stejným kusem železa tak, aby indikovaná hodnota MER byla pro rezavé železo asi 1/3 úrovně DET.

PMD DIGI=== TOO MANY CALLS ===


V případě, že v daném módu aktivujete příliš mnoho funkcí a procesor je nestihne všechny provést v přiděleném intervalu, objeví se hlášení chyby TOO MANY CALLS. Potom nezbývá, než upravit výpisy na LCD displej, změnit tónovou signalizaci či změnit aktivní filtry.=== FORMÁT EEPROM PO AKTUALIZACI SOFTWARE ===


Po aktualizaci software se automaticky spouští proces aktualizace EEPROM. Není vždy nutné EEPROM přepsat celou a ztratit tím vlastní nastavení ! Pokud se objeví nabídka AKTUALIZACE EEPROM v rámci upgrade verze software se stejným číslem (např. z 9.5 na 9.6), stačí povolit stiskem NEXT/ENTER pouze ZMENIT ID a ostatní nabídky stiskem tlačítka MENU zrušit. Pokud ale přecházíte například z verze 8.x na 9.x, je bohužel nutný FORMAT CELE EEPROM (a nabídka vám ani nedovolí částečný přepis). Šlo by sice udělat částečné aktualizace EEPROM, ale bohužel na ně není v tomto procesoru místo.=== MULTIFUNKČNÍ TLAČÍTKA VE VERZI 9.x ===


DEFINICE JEDNOTLAČÍTKOVÉ FUNKCE


Funkce, které se vybírají a následně spouští stejným tlačítkem (t.j. bez nutnosti potvrzení ENTER/NEXT) se nazývají "jednotlačítková funkce". Základní funkce tlačítka je zachována, alternativní funkce se volí delším stiskem tohoto tlačítka. Aktivace zvolené funkce se provede uvolněním tlačítka ve správný okamžik. Nabídka funkcí se v tomto případě cyklicky opakuje, takže pokud danou funkci nechtěně přeskočíte, stačí si chvíli počkat na opakovanou nabídku.

ROZŠÍŘENÍ FUNKCÍ TLAČÍTEK VE VERZI 9.x


Některá tlačítka mají opět více funkcí, které se navíc automaticky aktivují podle zvoleného nastavení módu. To není komplikace, jak se to na první pohled může zdát, naopak (snad) zjednodušení, kdy se dané nastavení nemusí složitě měnit přes MENU, ale přímo v daném detekčním módu. Může se tedy stát, že v jednom detekčním módu má tlačítko jen jednu funkci, v jiném módu či zvolené konfiguraci třeba čtyři funkce.

Platí poměrně jednoduchá logika, že pokud např. GB kalibrace RDU vyžaduje nejprve Základní kalibraci, není GB kalibrace RDU vůbec aktivní a aktivuje se až po úspěšné základní kalibraci, stejně jako možnost jejího zrušení se aktivuje až v okamžiku, kdy je GB kalibrace RDU platná. Pokud máte aktivní funkci SCAN, AM či VCO modulaci tónu, zapíná se automaticky možnost nastavení zisku, bohužel s jedním omezením - toto nastavení je v rámci jednoho módu společné pro všechny zmíněné funkce (opět problém s plnou pamětí).

TLAČÍTKO MENU

 • Krátký stisk slouží ke vstupu do MENU a k okamžitému ukončení editace parametrů (t.j. i těch, které se editují jinak než přes tlačítko MENU, např. TR-HOLD).
 • Pokud podržíte toto tlačítko při zapnutí detektoru, dostanete se přímo do MENU s vypnutými ochranami AKU a ZDROJŮ (používá se hlavně v případě, že aktivace ochran neumožní normální provoz detektoru).

TLAČÍTKO MODE

 • Krátký stisk slouží k přepínání jednotlivých detekčních módů
 • Delší stisk (nabídka se cyklicky opakuje) :
  • NÁVRAT do výchozího detekčního módu 1
  • PŘEPNUTÍ HLAVNÍHO PROFILU. V tomto případě (po uvolnění tlačítka MODE) lze stejným tlačítkem zvolit jiný profil a následně potvrdit tlačítkem MENU (t.j. rychlá změna jen jednou rukou). Alternativně lze samozřejmě použít tlačítka UP, DOWN a NEXT/ENTER. Detekční mód nastavený v původním profilu (t.j. před profilu změnou) je uložen a při návratu do tohoto profilu je opět nastaven.

TLAČÍTKO BACK/CAL

 • Krátký stisk slouží ke spuštění základní KALIBRACE
 • Pokud podržíte toto tlačítko při zapnutí detektoru, spustíte TEST FREKVENCE PULSŮ, kde si můžete nastavit offset kmitočtu pulsů (potlačení interferencí). Výchozí hodnota je 10, kdy je nejlépe potlačeno rušení ze sítě 50Hz.
 • Delší stisk (nabídka se cyklicky opakuje) :
  • SB KALIBRACE (viz dále)
  • ZRUŠENÍ SB KALIBRACE (pokud je aktivní)
  • RDU GB kalibraci (viz popis modulu RDU)
  • ZRUŠENÍ RDU GB kalibrace (pokud je aktivní)
  • ZÁKLADNÍ KALIBRACE

TLAČÍTKO UP a DOWN

 • Krátký stisk slouží k nastavení prahu detekce = THR-HOLD
 • Další možné funkce po stisku tlačítka ENTER:
  • SCAN/AM/VCO GAIN - nastavení zisku pro funkci SCAN, zisku AM či VCO modulace tónu. Pokud toto nastavení v daném módu nemá vliv na zvolené funkce, nabídka se nezobrazí.
  • SOIL BALANCE - nastavení hodnoty SOIL BALANCE, popř. její vypnutí (viz dále)
  • DET SENSITIVITY - nastavení cilivosti detekce
  • RDU SENSITIVITY - nastavení citlivosti modulu RDU. Pokud není přítomen (nebo není aktivní) modul RDU, nabídka se nezobrazí.


=== PŘÍZNAKY PLATNÝCH KALIBRACÍ a FILTRŮ ===


Vzhledem k většímu počtu různých kombinací nastavení a cívek jsem doplnil k signalizaci aktivních filtrů i signalizaci platných kalibrací.

Z principu se zobrazuje jen platnost "nejdůležitější" kalibrace, v případě nezávislé SOIL BALANCE potom navíc problikává písmeno "S". Některé kalibrace vycházejí z výsledku předchozí kalibrace (používají ji jako referenci), proto pro zjednodušení obsluhy je nelze vůbec spustit, dokud není provedena kalibrace předchozí. Zní to na první pohled složitě, ale je to v nejsložitějším případě záležitost asi 20 vteřin a vše je hotovo. Stejně tak filtry RDU se automaticky aktivují jen v případě aktivního modulu RDU.

Příznaky platných kalibrací, na následujícím obrázku označeno kroužkem:

 • ! - celková chyba kalibrace (vykřičník)
 • * - platná základní kalibrace (hvězdička)
 • R - platná základní kalibrace včetně kalibrace modulu RDU
 • G - platná GB RDU kalibrace
 • S - při aktivní funkci SOIL BALANCE bliká písmeno S střídavě s některým z předchozích znaků
PMD DIGI

Indikace aktivních filtrů (značka filtru), bez modulu RDU, na následujícím obrázku označeno obdélníkem, 1. řádek:

 • _ - filtr je vypnutý
 • D - D.I.R. filtr, typ filtru typ R-
 • N - NOTCH filtr, typ filtru R-
 • S - SMART filtr, typ filtru R-
PMD DIGI          PMD DIGI

Indikace aktivních filtrů (značka filtru), s modulem RDU, na následujícím obrázku označeno obdélníkem, 1. řádek:

 • _ - filtr je vypnutý
 • D - D.I.R. filtr, typ filtru R-
 • N - NOTCH filtr, typ filtru R-
 • S - SMART filtr, typ filtru R-
 • F - Fe filtr RDU, filtr železa, typ filtru R-
 • N - NonFe filtr RDU, filtr barevných kovů, typ filtru A+
PMD DIGI          PMD DIGI

Příznaky filtrů, 2. řádek :

 • x - filtr typu REJECT, negativní(záporný) vliv na signalizaci nálezu. Způsobí potlačení signalizace nálezu, pokud není aktivní žádný z filtrů typu ACCEPT
 • + - filtr typu ACCEPT, pozitivní(kladný) vliv na signalizaci nálezu. Způsobí signalizaci nálezu bez ohledu na stav filtrů typu REJECT, t.j. má vyšší prioritu
 • prázdný znak - filtr je buď vypnutý, nebo jeho příznak není nastaven (t.j. je vynulován)

Stav příznaků aktivních filtrů bez přítomnosti kovu pod cívkou (nebo při nerozhodném stavu filtru, při chybě filtru):

 • Filtr typu REJECT - příznak filtru je nastaven, znak x je zobrazen pod značkou filtru
 • Filtr typu ACCEPT - příznak filtru není nastaven, znak + není zobrazen pod značkou filtru


=== SOIL BALANCE ===


Tato nová funkce funguje podobně jako známá funkce GROUND BALANCE. Vzhledem k tomu, že pracuje na odlišném principu a s jednoduchou cívkou, zvolil jsem pro odlišení název SOIL BALANCE. V principu měří rychlost zániku vířivých proudů v mineralizované půdě během detekčního pulsu. Její hlavní účel je tedy potlačení vlivu mineralizované půdy, ale pokud se nastaví vyšší hodnota, umožní i potlačení drobného šrotu. Eperimentálně v kombinaci s NOTCH filtrem železa se mě podařilo detektor nastavit tak, že ignoroval železný šrot, ale nízko-vodivé slitiny (třeba mince 1Kčs) byly signalizovány.

Na rozdíl od samostatných diskriminačních filtrů je součástí filtru THR_HOLD (t.j. musí být naráz překročen nastavený práh detekce i práh SOIL BALANCE), takže funguje ve všech módech. Lze ji zkalibrovat automaticky nebo nastavit ručně, popř. ji lze i vypnout.

Automatická kalibrace (aktivace) SB se spouští delším stiskem tlačítka BACK/CAL, až naskočí nabídka SB KALIBRACE. Kalibraci je nutno provádět na místě, kde nepředpokládáte výskyt kovů (nebo jen takových, které chcete tímto filtrem potlačit - funguje to i na vršky od piva, kryty zapalovačů apod.) Kalibrovat lze staticky (na jednom místě pouhým přiblížením cívky k zemi), nebo i na rozsáhlejším prostoru. Kalibrace probíhá několik sekund a vždy je zaznamenána nejvyšší hodnota. Cívku držte v běžné vzdálenosti nad zemí, t.j. cca 5cm. Výsledek je zobrazen ve druhém řádku s označením S.

Manuální nastavení (aktivaci) SB lze provést stiskem tlačítka UP nebo DOWN, pomocí ENTER nastavit položku SOIL BALANCE a provést nastavení, nebo vypnutí (nastavením hodnoty 1).


PMD DIGI          PMD DIGI

Ve čtvrtém řádku je během SB kalibrace zobrazena kontrola přítomnosti kovu pod cívkou - záporné znaménko znamená silně mineralizovanou půdu, výrazně kladné znaménko už přítomnost nějakého kovu, což se projeví i na vyšší hodnotě SB a následném potlačení detekce tohoto kovu a samozřejmě i kovů s nižší vodivostí. Výslednou hodnotu SB po ukončení kalibrace lze případně korigovat stiskem tlačítka UP nebo DOWN, pomocí ENTER nastavit položku SOIL BALANCE a provést korekci. S mojí cívkou byla hodnota SB pro mineralizovanou půdu maximálně 20, pak už byly potlačovány běžné kovy s nízkou vodivostí (což může být pro někoho i výhoda).

Na korektní funkci SB má přímý vliv tlumení cívky, nastavení parametru RT a šířka DET pulsu. Příliš úzký DET puls funkci SB spíš zhorší, naopak vhodné nastavení RT v kombinaci se správným tlumením cívky může funkci výrazně vylepšit - ale protože je to nová věc, nemám zatím žádné jiné doporučení, než provést postup popsaný v kapitole ZÁKLADNÍ NASTAVENÍ DETEKTORU.

Správný postup celkové kalibrace detektoru je tedy takový, že nejprve se provede základní KALIBRACE s cívkou cca 50cm nad zemí, následně SB KALIBRACE s cívkou v běžné vzdálenosti cívky od země cca 5cm a nakonec RDU GB KALIBRACE. Vzhledem k nedostatku zkušeností jsem zatím tyto kroky nechtěl slučovat do jednoho automatického procesu.=== POSTUP MĚŘENÍ TARGET_ID ===


 1. Nejprve PŘESNĚ lokalizujte nález pomocí křížového zaměření (horizontální - vodorovný pohyb cívky)
 2. Ve vertikálním (svislém) směru pomalu přibližujte cívku k zemi, až je Target_ID změřeno. Je doporučeno provést opakované měření - pokud se výsledky příliš liší, je to často způsobeno větším množstvím různých kovů v dosahu cívky.
PMD DIGI=== PROSTOR PRO AKTUALIZACE ===
=== VÝSTUP DAT DO PC ===


Bude doplněno...