Kalibrace PMD DIGI UPD_8

Aktualizováno 17.4.2013

PMD DIGI PMD DIGI PMD DIGI

Stránka je připravená pro přímý tisk ! Nadbytečné objekty budou vynechány.

Výroba zkušební cívky


Na zkušební cívku použijte běžné lanko průřez 0.14 až 0.3mm délky 25m s plastovou izolací (KARS, RACVONKA) a naviňte na libovolný tvar podle potřeby. Optimum pro začátek je čtverec 30x30cm a zavěsit svisle pod strop. Pro připojení cívky použijte dvojlinku v sérii s koaxem RG-58C/U (pozor na náhražky, originál neobsahuje žádný alobal či tvrdé vodiče, střed je lanko, opletení se dá letovat !). Dvojlinka se připojí na cívku v délce asi 50cm, protože pohyb koaxu v poli cívky způsobuje falešné signály a nadstaví koaxem, protože pohyb dvojlinky v blízkosti elektroniky a těla způsobuje též potíže. Jako konektory je potřeba použít takové, které snesou oba extrémy, t.j. napětí kolem 1kV a proud kolem 10A. Odzkoušený je BNC, F-KONEKTOR a do DPS pro cívku silové násuvné konektory 400V/10A a více. Pokud plánujete modul RDU, konektory BNC/F osaďte dva a izolovaně od sebe.

Pro vinutí cívky používejte pouze čistý měděný drát, žádné neznámé slitiny !

PMD DIGI         PMD DIGI         PMD DIGI


Kompenzace cívky

Kompenzaci cívky proveďte pomocí aplikace PPULS SCOPE či pomocí klasického osciloskopu (připojit do bodu TP10) a zkontrolujte pomocí aplikace COIL ANALYSER. Ke kompenaci slouží odpory R59+R60, R10+R16, R17+R58 a trimr. Používejte pouze metalizované odpory a vždy minimálně dva v serii s podobnou hodnotou.

PŘETLUMENÁ CÍVKA

PMD DIGI

VELKÝ PŘEKMIT

PMD DIGI

SPRÁVNĚ TLUMENÁ CÍVKA

PMD DIGI         PMD DIGI


Nastavení trimru RP1 - PBI


Trimrem se nastavuje společná reference pro všechny měřící integrátory. Pokud se vyhnete extrémům při nastavování detektoru, bude potřeba nastavit tento trimr jen jednou. Čím větší zisk (jumper JMP1=GAIN), čím horší cívka, čím delší pakety, čím kratší čas RT (všechno viz dále), tím těžší bude najít vhodný kompromis pro nastavení tohoto trimru, protože jednotlivé měřené hodnoty se začnou výrazněji lišit a detektor začne mít potíže s autokalibrací (integrátory se začnou blížit saturaci). Trimr se nastavuje pomocí aplikace INTEGR SCOPE a úkolem je nastavit všechny čárky do prostoru kolem středu displeje.

PMD DIGI


Kalibrace detektoru


Před kalibrací se ujistěte, že cívka je správně vykompenzovaná a detektor je „zahřátý“ na pracovní teplotu. Použijte plastový stůl, alespoň 20m od „civilizace“, v žádném případě uvnitř budovy. Elektroniku, popř. akumulátor umístěte alespoň 1m od cívky.

Následující parametry se nastavují v MENU-PARAMETRY-GLOBALNI PARAM. Pokud některou položku nemůžete najít, zapněte v MENU-FUNKCE-GLOBAL FUNKCE funkci PROFI MENU.

PRIMÁRNÍ PULS

Šířka primárního pulsu ovlivňuje základní výkon detektoru, ale i spotřebu. V silně mineralizovaných půdách je lepší volit užší pulsy a raději zvýšit počet pulsů v jednom paketu (parametr DELKA PAKETU). Při změně zkontrolujte nastavení trimru PBI.


DET - Nastavení maximální citlivosti DETEKCE - řádek D

Tady hned pro začátek je potřeba si položit otázku, pro jaké materiály má být vlastně detektor nejcitlivější. Pokud si vezmete kus rezavého železa (t.j. žádné kleště, nerezový plech atd. !!!) a budete snižovat hodnotu RT, citlivost detektoru poroste. Bohužel poroste i citlivost na mineralizované podloží, takže detektor začne reagovat na přibližování a oddalování cívky od země. Přiblížení cívky k zemi způsobí "zápornou výchylku", kterou se ale automatika pokusí dorovnat a tím pádem při oddálení od země může být detekovaný falešný nález. Takže nastavení hodnoty RT v podstatě znamená najít nejnižší hodnotu, při které bude vliv země již potlačen. Výchozí kompromisní hodnota je 9. Parametr DET šířka potom slouží jen jako pomocný a jeho změna bude důležitá až při nastavování DIR, každopádně jeho šířka bude mít vliv na citlivost hlavně na barevné kovy.

DIR - rozlišení/potlačení železných předmětů - řádek I

Pomocí kusu rezavého železa (t.j. žádné kleště, nerezový plech atd. !!!) nastavte parametr DIR pauza a DIR sirka tak, aby indikovaná hodnota DIR byla stejná jako hodnota DET, popř. o pár procent menší. Pro alobal pak bude úroveň výrazně menší, pro barevné kovy větší.

PMD DIGI PMD DIGI PMD DIGI

MER - měření vodivosti, rozlišení čistých barevných kovů - řádek M

Parametr MER pauza a MER sirka nastavte se stejným kusem železA tak, aby indikovaná hodnota MER byla pro rezavé železo asi 1/3 úrovně DET. Pomocí MER je určováno Target_id, pro železo by mělo být 5-6, pro alobal 0-1, pro barevné kovy 10 a více. Korekci těchto hodnot lze provést (kromě zmíněných parametrů) i změnou nastavení Měřícího bodu TgID. Čím vyšší hodnota, tím je měření přesnější, ale je nutné více přiblížit cívku k nálezu.

PMD DIGI


Nastavení ochran


Připojte cívku a přepněte detektor do módu PWRT. Od indikované hodnoty U138 odečtěte asi 0.5V, od hodnoty Upp asi 2V a tyto hodnoty nastavte v MENU-FUNKCE-NASTAVENI OCHRAN. Nastavte zde i parametry použitého akumulátoru - napětí plně nabitého (Hi accu) a napětí vybitého akumulátoru(Low accu). Indikované hodnoty Upp a U138 se budou zřejmě lišit od hodnot naměřených multimetrem ve stejných měřících bodech, protože jsou měřeny v okamžiku krátkého poklesu zdrojů během primárního pulsu, proto použijte tyto hodnoty, nikoliv hodnoty naměřené multimetrem. Následně zapněte v MENU-FUNKCE-AKTIVACE OCHRAN patřičné ochrany. Pokud se detektor bude sám vypínat, hodnoty Upp a U138 ještě více snižte (v případě problémů se zapnutím držte tlačítko MENU a teprve potom zapněte detektor, ochrany se dočasně vypnou a zapne se MENU).Správný pohyb cívky při měření Target_id


Při měření Taqrget_id nejprve PŘESNĚ lokalizujte nález a potom zvolna ve vertikálním (svislém) směru pomalu přibližujte cívku k nálezu. V nastaveném bodě bude v závislosti nastavení detektoru změřeno Target_id a zobrazen výsledek, popřípadě popis nálezu. Target id je změřeno v okamžiku, kdy DET úroveň dosáhne přesně hodnoty, nastavené v parametru MERici bod.

PMD DIGI


Popis a nastavení diskriminačních filtrů


Parametry filtrů se nastavují v MENU-LOKALNI FILTRY-DISC PARAMETRY a zapínají/vypínají v MENU-LOKALNI FILTRY-DISC FILTRY. Rychlý přístup k nastavení filtrů (pokud jsou zapnuty, jinak se nezobrazí) je i přes tlačítko UP, nastavení následuje za nastavením TR-HOLD, CITLIVOST a GROUND COMP. Filtry se nastavují experimentálně nejlépe v módu FULL.


  • DIR – potlačení šrotu. Úroveň DIR musí přesáhnout úroveň DET a úroveň MER musí být překročit úroveň, nastavenou v parametru DIR limit. Potom je výsledek kladný, jinak záporný. Testuje se pomocí rezavého železa a alobalu.
  • NOTCH – potlačení železa. Pokud je úroveň DIR a úroveň DET v rámci povolená tolerance podobná či shodná, potom je reakce filtru záporná, jinak je kladná. Tolerance se nastavuje parametrem Notch sirka v %. Doporučuji kombinovat s filtrem DIR. Testuje se kusem rezavého železa.
  • SMART – určeno pro hledání barevných kovů, potlačuje šrot, železo a (bohužel) slitiny barevných kovů s nízkou vodivostí. Limit, kdy je kov ještě považován (podle vodivosti) za barevný se nastavuje v parametru SMART limit Testuje se kusem mědi či jiného barevného kovu na kladný výsledek a kusem rezavého železa na záporný výsledek. V praxi se většinou používá samostatně.
  • RDU Fe filtr - pokud máte osazený modul RDU, aktivuje se při detekci železa. Železné kovy nebudou signalizovány tónem.
  • RDU NoNFe flt - pokud máte osazený modul RDU, aktivuje se při detekci neželezného kovu. Má přednost před FE filtrem. Pokud bude aktivní, budou tónem signalizovány pouze rozpoznané barevné kovy.

Pro maximální dosah je lepší používat pouze Fe filtr, potlačí rozpoznatelný Fe šrot a všechno ostatní bude signalizováno. NonFe filtr potřebuje ke spolehlivému rozpoznání většinou menší vzdálenost, než je detekční, ale zase budou signalizovány pouze barevné kovy. Lze využít i tónovou signalizaci RDU, pak podle tónu můžete urřčit druh nálezu (železo, nerozpoznatelný kov, barva) a přitom signalizováno bude všechno.

Ve vývoji jsou v současnosti dva moduly RDU, jeden je analogový v dynamickém módu a více se blíží funkci klasického dynamického IB detektoru, druhý je digitální fungující ve statickém módu, ale zřejmě bude mít o něco horší citlivost. Jak to bude v reálu se ukáže velmi brzy, nicméně zkušenost u protypů je taková, že stačí 5 minut v terénu a následuje hromada hodin v dílně či u počítače. Nespěchejte a nepište mě, kdy to bude hotové, v mém vlastním zájmu je, aby to bylo co nejdříve. Dík za pochopení.