OBJEDNÁVKY PMD DIGI 1+

            


ÚVODEM


V prvé řadě musíte omluvit delší dodací lhůty. Nejsem klasický e-shop, všechno je připravováno na objednávku. Dále je dobré předem v mailu dohodnout způsob platby a způsob doručení. Vzhledem k tomu, že bych se rád věnoval svojí práci, nikoliv běhal po poštách, je preferovaná platba na účet, v případě zahraničí nebo europlatby je to Paypal. Budu se snažit nastavit co nejlepší podmínky pro poštovné, ale bohužel v dnešní době pro kusové množství to není jednoduché.


Odesláním objednávky souhlasíte se zpracováním poskytnutých údajů za účelem zaslání objednávky. Poskytnuté údaje nebudou dále nikde archivovány (s výjimkou údajů nutných například pro vedení účetnictví), ani předány třetí osobě či použity za účelem zasílání nevyžádané pošty.


PARAMETRY


- Aktuální verze DPS : UPD_11C

- Verze software : V11.x CZ, EN verze

- Verze DPS : profi dvouvrstvá, prokovené otvory, klasická montáž součástek, nepájivá maska, potisk

- Důležité parametry použité hledací cívky pro PMD DIGI 1+

 1. Odpor cívky (včetně přívodních drátů) musí být minimálně 2 ohmy
 2. Indukčnost cívky musí být v rozsahu 250uH-500uH
 3. Použitý drát cívky - cívka musí být vinutá čistým měděným drátem nebo lankem (nikoliv slitinou mědi) s vhodnou, přiměřeně silnou izolací s napěťovou pevností alespoň 1kV.

Objednávat můžete buď přes ONLINE FORMULÁŘ»» nebo přes libovolný kontakt uvedený ZDE»»


OBCHODNÍ PODMÍNKY, CENA, ZÁRUČNÍ DOBA, ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY


Na práva a povinnosti účastníků kupní smlouvy se vztahují ustanovení obecně závazných právních předpisů Občanského zákoníku a souvisejících předpisů (např. Zákon o ochraně spotřebitele).

Tyto obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy mezi ing. Zdeněk Sehnal ml. - HQ ELEKTRONIC, Babice nad Svitavou 259 (dále jen „prodávající“) a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“).

Tyto obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit výrobky nebo služby od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání výrobku v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

Hotový prototyp nebo elektronický modul nebo (dále jen "výrobek") je dodáván(a) jako „Výrobek na zakázku” podle § 1837 d) Občanského zákoníku s výrobní lhůtou přibližně 10 pracovních dnů.

Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 d) Občanského zákoníku nelze odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu o dodávce výrobků, které byly vyrobeny nebo upraveny podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu. Objednávkou kupující vyjadřuje souhlas s tímto ujednáním.Objednávkou kupující dále potvrzuje, že se seznámil se všemi důležitými informacemi, které se týkají zapojení a provozu výrobku.

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy ( náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory ) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

Do doby převzetí výrobku kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, existuje-li proto vážný důvod.

CENA : Prodávající není plátce DPH. Veškeré kupní ceny včetně ceny za poštovné a balné jsou konečné a najdete je v CENÍKU»»

Cenu výrobku a případné náklady spojené s dodáním výrobku dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu buď v hotovosti na dobírku, nebo bezhotovostně převodem na účet prodávajícího

Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním výrobku ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním výrobku.

V případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí výrobku. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 14 dnů od uzavření kupní smlouvy. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

Prodávající je oprávněn požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním výrobku kupujícímu (zálohová platba).

Pokud dojde ke zpoždění při výrobě, je to velmi často způsobeno problémem s dodacími lhůtami součástek či DPS a budu Vás kontaktovat.

Kompletní dokumentace včetně technické podpory je dostupná ZDE»»

ZÁRUČNÍ DOBA JE 24 MĚSÍCŮ. Projeví-li se vada výrobku v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že výrobek byl vadný již při převzetí.

Záruka se nevztahuje na:

 • běžné opotřebení výrobku
 • vady, na něž byla poskytnuta sleva
 • vady způsobené atmosférickými nebo chemickými vlivy
 • vady způsobené při dopravě dopravním prostředkem zákazníka
 • vady způsobené nesprávným skladováním, nesprávně provedenou montáží, opravou a nesprávným používáním výrobku (např. vnik vody, použití nevhodného napájení, nevhodné cívky, zkrat na konektorech atd.)
 • v případě mechanického poškození plošných spojů (vrypy šroubovákem apod.)

Konkrétní práva z vad prodané věci v záruční době:

Pokud vada výrobku znamená podstatné porušení kupní smlouvy, může se kupující domáhat:

 • přiměřené slevy z kupní ceny
 • odstranění vady opravou výrobku (reklamace)
 • odstranění neopravitelné vady dodáním nového výrobku
 • případně je kupující oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu neodstranitelné vady výrobku

V případě oprávněné reklamace má kupující spotřebitel právo na úhradu nákladů spojených s reklamací. V případě odstoupení od smlouvy z důvodu neodstranitelné vady výrobku má spotřebitel také právo na úhradu nákladů k tomuto odstoupení. V případě neoprávněné reklamace nemá spotřebitel nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně ani prodejce nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně (pokud se ze strany spotřebitele nejednalo např. o opakovanou bezdůvodnou reklamaci, u které se již dá dovozovat, že se z jeho stránky jednalo o zneužití práv).

Po uplynutí 24 měsíční záruční doby zaniká odpovědnost prodávajícího za vady výrobku, které nebyly v této lhůtě u prodávajícího zákazníkem uplatněny. V případě provedené záruční opravy se záruka na výrobek prodlužuje o dobu, po kterou v důsledku jejího provádění nemohl zákazník výrobek řádně užívat.

Výrobek je s využitím dlouhodobých zkušeností navržen tak, aby byla minimalizována možnost jeho poškození. Drobné technické změny za účelem vylepšení funkce výrobku jsou vyhrazeny.

ZRUŠENÍ/ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY Pokud z oprávněných důvodů chcete zrušit kupní smlouvu (nebo zrušit objednávku, vrátit výrobek apod.), můžete (ale nemusíte) použít

Můžete jej vyplnit a odeslat elektronicky, nebo vytisknout a odeslat poštou. Můžete jej použít i pro reklamaci, popř. zrušení objednávky.

V případě platného odstoupení od kupní smlouvy podle § 1829 občanského zákoníku (t.j. odstoupení není v rozporu například s § 1837 Občanského zákoníku) se kupní smlouva od počátku ruší. Výrobek musí být prodávajícímu vrácen do čtrnácti ( 14 ) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením výrobku prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy výrobek nemůže být vrácen pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

Dále v případě platného odstoupení od kupní smlouvy podle § 1829 občanského zákoníku vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti ( 14 ) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Vrací se i poštovné a balné. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení výrobku kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující výrobek vrátí nebo prokáže, že výrobek podnikateli odeslal.

Nárok na úhradu škody vzniklé na výrobku je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení.


OBJEDNÁVKY:


Objednávat můžete buď přes ONLINE FORMULÁŘ»» nebo přes libovolný kontakt uvedený ZDE»»

V případě objednávky písemnou formou je nutno uvést kromě jména další kontaktní údaj pro ověření objednávky (telefon, email atd.)!

Pokud chcete při platbě předem použít vlastní variabilní symbol, použijte prosím kombinaci vašeho PSČ a datumu, t.j. například 66401 140513 (bez mezery).