Ing. Zdeněk Sehnal ml. - HQ ELEKTRONIC
- - HLAVNÍ STRÁNKA - HLAVNÍ STRÁNKA PROJEKTU - DISKUSE K TÉMATU

PROJEKT IB JUNIOR - celkové oživení + praxe
čára
Diskriminační módy


Diskriminační módy se v současné verzi software UPD_3 přepínají přepínačem 1 (pin 3.0 procesoru, zelený obdélník na fotografii) :

MODE 0 (rozepnuto) : Klasický diskriminační mód - detektor reaguje na neželezný kov a podle nastavení diskriminace v okamžiku, kdy se tento kov objeví pod cívkou. Jakmile zmizí kov, zanikne i tón.

MODE 1 (sepnuto) : Zdokonalený diskriminační mód - detektor reaguje na všechny kovy. Na železné kovy reaguje přídavnou modulací o nízkém kmitočtu přimíchanou do základního tónu (tón je potom chrčivý), na neželezné kovy a podle nastavení diskriminace čistým základním tónem. Máte tak informaci o všech kovech, které se nachází pod cívkou. Čím je kov ušlechtilejší, tím je tón čistší. V kombinaci s VCO či AM máte informaci i o síle signálu.

Význam jednotlivých přepínačů
IB JUNIOR
Nastavení pracovního kmitočtu

K nastavení kmitočtu a popř. pracovního módu slouží switch-dip přepínač SW1. Význam jednotlivých přepínačů se liší podle verze software, v základní verzi přepínač číslo 1 slouží k přepínání módu diskriminace (viz software) a další tři přepínače 2,3,4 k přepínání kmitočtu v rozsahu 7 - 12 kHz. Generovaný (obdélníkový) kmitočet změříte v bodě B37. Správnou hodnotu kondezátoru C31 je potřeba zkusmo vybrat či vypočítat tak, aby s cívkou vytvořil seriový rezonanční obvod s rezonancí na základním kmitočtu detektoru. Základní teorie je ZDE.

Při správném výběru/výpočtu se na cívce indukuje mnohem větší, čistě sinusové napětí - v praxi dosahuje amplituda špička-špička i několik set voltů, naštěstí vzhledem ke kmitočtu bezpečných. Je však důležité použít kondenzátor, dimenzovaný na toto napětí a samozřejmě foliový. V základní verzi dodávané jako hotový modul tento kondenzátor není osazen (nelze jej bez znalosti parametrů cívky osadit), vysílací TX cívku v serii s vhodným kondenzátorem je potřeba zapojit mezi body B37 a B36. Správnou volbu kondenzátoru poznáte podle maximální amplitudy napětí na TX cívce, při zvýšení i snížení kapacity bude amplituda klesat, případně se objeví vyšší harmonické.


Kmitočty ve verzi software UPD_3.1 (s tolerancí asi 100Hz)
SWITCH
2 3 4     kmitočet
---------------------------
0 0 0      7.5kHz 
0 0 1      8kHz
0 1 0      8.5kHz
0 1 1      9kHz
1 0 0      9.5kHz
1 0 1      10kHz
1 1 0      11kHz
1 1 1      12kHz
Kmitočty ve verzi software UPD_3.0 (s tolerancí asi 100Hz)
SWITCH
2 3 4     kmitočet
---------------------------
0 0 0      14.7kHz 
0 0 1      15.6kHz
0 1 0      16.7kHz
0 1 1      17.5kHz
1 0 0      18.5kHz
1 0 1      19.6kHz
1 1 0      21.7kHz
1 1 1      23.2kHz
Kontrola správné funkce fázovacích článků

Trimr RP1 a potenciometry GB a DISKRIMINACE nastavíme do středu dráhy. Osciloskopem zkontrolujeme v měřících bodech správný obdélníkový průběh bez zákmitů (což LM393 velmi často dělají a téměř nikdo tomu nevěnuje pozornost, takže nevynechávat C14 a C15) a také správný fázový posun - viz fotografie. Měřící body jsou zvoleny tak, aby fázové posuny odpovídaly předcházejícímu popisu vliv fáze na funkci detektoru »», t.j. je měřeno přímo na synchronním detektoru. Uprostřed je signál vysílaný - měřený na TX cívce (fázově téměř shodný s RX signálem ve větvi 1). Nahoře referenční signál diskriminačního kanálu, nastavený pro bod, kdy začne být potlačováno železo (posun fáze cca 200° se dále zvyšuje pro potlačení folií z Al atd.). Dole referenční signál pro ALL-METAL a GB (posun fáze je přibližně 90°).

IB JUNIOR

Na dalším obrázku nahoře je opět vysílaný signál na TX cívce (fázově téměř shodný s RX signálem ve větvi 1 na synchrodetektoru). Uprostřed vliv filtru TX (OZ1A) - signál je posunutý asi o +90°. Dole vliv obvodu ZÁKLADNÍ FÁZE (OZ1B), který umožňuje nastavitelný (pomocí RP1) a přitom opačný fázový posun, než má filtr TX (v tomto případě asi -45°), tudíž kompenzuje vliv TX filtru a umožňuje tak ve výsledku posun referenčního TX signálu kolem hodnoty 0° v obou směrech (v tomto případě +45°) a tím v důsledku kompenzovat fázový posun na Vaší RX cívce. Posuny jsou naznačeny modrou šipkou.

IB JUNIOR
Ostatní nastavení

Trimr RP2 nastavíme do středu dráhy - po oživení ho nastavíme tak, aby zelená led na DPS (diskriminační kanál) poblikávala (časem lze zkusit i jiné nastavení). Trimr RP3 nastavíme podle požadované hlasitosti, trimrem RP6 nastavíme základní tón, který se při nálezu bude ozývat (amatérské detektory někdy vyluzují opravdu příšerné tóny, které nelze jen tak změnit a jedinci s hudebním sluchem trpí - zde máte možnost si nastavit vyhovující tón). Při oživování doporučuji mód RETUNE, t.j. spojit B6 a B7 a změřit, zda se v bodě TP3 nachází napětí v rozsahu 5-10V (měřeno proti -AKU). Pokud je nižší nebo vyšší, máte pravděpodobně špatně kompenzovanou cívku nebo špatně nastavený potenciometr GB. Lze si pomoci snížením hodnoty odporu R45 na 100K a po celkovém oživení opět zkontrolovat. Stejně tak při oživování doporučuji snížit hodnotu odporu R58 na 10K. Na pozici OZ10 lze zkusit nějaký nízkošumový OZ. Pokud používáte předzesilovač v cívce nebo u cívky, OZ10 neosazujte (nebo vyjměte z patice) a signál připojte do bodu B27 (EXT RX).

Módy ALL METAL a DISKRIMINACE se přepínají pinem B42 : spojený s B40 = ALL METAL, rozpojený,nezapojený = DISKRIMINACE. Nepřipojujte k žádnému jinému bodu či napájení - poškodíte procesor ! Ve verzi UPD_3 je již přidaná na DPS ochranná dioda, označená jako DB42.

Nastavte potenciometr GB i DISKRIMINACE do středu stupnice, nechte detektor v módu RETUNE a potenciometr TR-HOLD nastavete tak, aby právě zanikl tón. Kusem měděného plechu a kusem čistého železa (nikoliv kombinačky) v ALL METAL módu zkuste, jestli cívka nereaguje na hranu místo na střed. Pokud na železo reaguje na střed a na měď na okraj, máte nastavenou příliš nízkou hodnotu potenciometru GB. Pokud i na železo reaguje na hranu, přehoďte přívody vysílací nebo přijímací cívky. Je potřeba najít bod GB, kdy začne i měď reagovat na střed a pomocí odporu v serii s potenciometrem GB zamezit této chybě (t.j. vymezit minimální hodnotu odporu potenciometru GB, lze potom použít hodnotu 5K i méně). Vzhledem k tomu, že se jedná o amatérský detektor, mají všechny články velkou rezervu a je potřeba je přizpůsobit Vaší cívce (tudíž není to chyba zapojení). V diskriminačním módu by mělo být potlačováno poctivé masivní železo někde v půlce stupnice (drobné kousky budou potlačeny už dříve). Pokud by potenciometry byly „na hraně”, upravte jejich rozsah otočním trimru ZÁKLADNÍ FÁZE (má vliv na GB i DISKRIMINACI). Stejně tak pozor na hodnotu C1 - jeho kapacita výrazně ovlivňuje fázové poměry. Se změnou kapacity se bude posouvat správný bod nastavení GB a DISKRIMINACE, pokud to s kapacitou přeženete, stane se detektor doslova fázově „tupým”, takže diskriminace přestane fungovat, protože se téměř nebude měnit fáze zbytkového signálu z RX cívky. Obecně při stejných RX a TX cívkách platí C1 je menší nebo roven C31 !!!

Detektor v praxi

Pro zapnutí detektoru je potřeba delší stisk PŘEPÍNACÍHO tlačítka ON/OFF. Aktivace detektoru se pozná podle tří zvyšujících se tónů. Tři stejně vysoké tóny znamenají pokles aku pod 1/3 kapacity, tři hluboké tóny úplné vybití a následné automatické vypnutí. Potenciometr GB nastavte tak, aby při přibližování i vzdalování cívky od země v ALL METAL módu nebyl slyšet žádný tón (pod cívkou samozřejmě nesmí být žádný kov). Potenciometr TR-HOLD nastavte tak, aby právě zanikl tón. Pokud se v DISKRIMINAČNÍM módu stane, že potenciometr TR-HOLD je nastaven špatně(trvalý svit červené led na DPS) a je pořeba ho mírně „utáhnout”, ozve se přerušované pípání. Detektor tím signalizuje, že není schopen správné detekce. V módu ALL METAL toto nenastane, prostě bude slyšet trvalý tón (a trvalý svit červené led na DPS), pípání se neozve. Vypnutí detektoru provedete krátkým stiskem tlačítka ON/OFF. Cívkou při hledání pohybujte zleva doprava a zpět (horizontálně) a snažte se dodržet stále stejný odstup od terénu. Při air-testech zkušebním kovem pohybujte pomalu a rovnoběžně s plochou cívky při dodržení stále stejné vzdálenosti od cívky, jen tak nasimulujete chování v terénu. Další (a přesnější) air-testy testy lze provádět umístěním malého kousku kovu do pytlíku s mokrým pískem.
- - HLAVNÍ STRÁNKA - HLAVNÍ STRÁNKA PROJEKTU - DISKUSE K TÉMATU

    


Valid HTML 4.01 Transitional